OVH ir asmens duomenų apsauga

OVH duomenų sutartis reguliariai atnaujinama. Esminiai pakeitimai palyginti su ankstesne 2018 m. gegužės 25 d. sutarties versija:

  • Išsamesnės ir skaidresnės nuostatos dėl OVH, kaip duomenų valdytojos, vykdomo duomenų tvarkymo (žr. 2 skyrių);
  • Patikslinta tvarka, taikoma pagalbinių duomenų tvarkytojų pakeitimo arba paskyrimo atveju (žr. 7 skyrių „Pagalbinis duomenų tvarkymas“);
  • Sistemingai įgyvendinus Reglamente (ES) 2016/679 (BDAR) numatytas apsaugos priemones, supaprastinta tvarka, taikoma nusprendus asmens duomenis laikyti duomenų centruose, esančiuose ne Europos Sąjungoje;
  • Daugiau informacijos apie tai, kaip dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenimis, kreiptis į OVH duomenų apsaugos komandą.

Susipažinkite su nauja OVH Duomenų apsaugos sutarties versija

Bendrovė OVH, įsteigta 1999 metais, šiandien yra viena iš pirmaujančių cloud paslaugų teikėjų. Mums itin svarbu užtikrinti klientų pasitenkinimą ir asmens duomenų apsaugą.

Atsisiųskite mūsų oficialius dokumentus

Thumbnail

Jei nuspręstumėte visus ar kai kuriuos jūsų įmonės tvarkomus duomenis perduoti talpinti OVH, jūs perduosite mums savo informacinio paveldo dalį. Mes suvokiame tokio perdavimo svarbą jūsų įmonei, ypač kalbant apie atitikimą teisės reikalavimams, todėl suteikiame išsamią informaciją apie asmens duomenų apsaugą.

Asmens duomenų apsaugos reglamentavimas

Šiandien asmens duomenų apsaugai taikomi teisės aktai tarptautiniu, Europos Sąjungos ar valstybės lygmenimis. Pagrindiniai teisės aktai, kuriais remiasi OVH grupė:

OVH įsipareigoja vykdyti pareigas, numatytas šiuose teisės aktuose, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. OVH vykdant šiuos įsipareigojimus, OVH klientai taip pat įgalinami vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Mes rekomenduojame klientams itin atidžiai domėtis atitikimo aspektais. Kai kurioms asmens duomenų kategorijoms gali būti taikomi specialūs reikalavimai. Klientas turi identifikuoti savo veiklai taikomus teisinius reikalavimus ir jų laikytis. Tinkamas paslaugų teikėjo pasirinkimas yra būtinas siekiant vykdyti prisiimtus asmens duomenų apsaugos įsipareigojimus.

OVH duomenų apsaugos pareigūnas (Data Protection Officer - DPO): specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą

"OVH pasirinko tęsti DPO paskyrimą, kurio vaidmenį ir užduotis iš dalies numato Europos reglamentai. Vykdydamas savo misijas DPO yra visiškai nepriklausomas: jis yra vidaus OVH grupės duomenų tvarkymo veiklos garantas. "

Grégory Gitsels - Data Protection Officer

 

Vykdydamas duomenų apsaugos pareigūno misiją OVH, Grégory Gitsels turi būtinus resursus savo vaidmens atlikimui be interesų konflikto ir visiškai nepriklausomai. Jis konsultuoja įmonės specialistus ir vadovus, atsižvelgdamas į asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir gerąją praktiką. Jis nuolat informuoja grupės darbuotojus, atsako į privatumo apsaugos užklausas, įgyvendina „privacy by design“ ir „privacy by defaut“ principus, ypač jei plėtojami nauji pasiūlymai klientams, užtikrina santykius su priežiūros įstaigomis... Jis taip pat bendrauja su klientais, kuriems reikia garantijų, kad įgyvendintos priemonės užtikrina atitikimą BDAR reikalavimams.